(co0p-play)

play together!

demo op locatie

(demo op locatie)

brochure aanvraag 

(brochure aanvraag)

algemene voorwaarden coop play

Artikel 1: Definities en gebruik

1.  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

-    Coop-play: de eenmanszaak Coop-play, gevestigd te Veghel en ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88404064.

-    Diensten: alle handelingen van Coop-play die verband

houden met onder andere configuratie van of onderhoud aan Producten en/of de

diensten waar de overeenkomst tussen partijen betrekking op heeft.

-    Opdrachtgever: de partij(en) aan wie Coop-Play Diensten

en/of Producten verkoopt en/of levert en/of de partij in wiens opdracht Coop-Play

op enige (andere) wijze een prestatie (heeft) verricht.

-    Producten: alle elektronica, mechanica en/of andere

hardware inclusief software en toebehoren, in de breedste zin van het woord.

2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten (inclusief bijlagen) die worden aangegaan of verstrekt door Coop-Play.

Wijzigingen en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden hebben alleen daarop en

gelden alleen wanneer deze schriftelijk met Coop-Play overeen zijn gekomen.

3.  Opdrachtgever

erkent deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen

van de inhoud daarvan en de toepasselijkheid daarvan te aanvaarden. Alle andere

(algemene) voorwaarden, in welke vorm dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand

gewezen door Coop-Play.

4.  Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de

overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Coop-Play

zal de desbetreffende bepaling vervangen door en afdwingbare en uitvoerbare

bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden,

zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

5.  In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de door Opdrachtgever en Coop-Play

aangegane overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren behoudens

andersluidende afspraken de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2: Totstandkoming en wijziging van een overeenkomst

1.  De aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen) van Coop-Play zijn (mede) gebaseerd op informatie

van Opdrachtgever. Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de juistheid

en volledigheid van deze informatie.

2.  Alle aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen) van Coop-Play zijn vertrouwelijk.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan

derden is niet toegestaan, tenzij dit vooraf schriftelijk wordt goedgekeurd

door Coop-Play.

3.  Aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen) gelden niet indien Opdrachtgever redelijkerwijs

had kunnen begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

4.  Eventuele eisen welke door Opdrachtgever aan de Producten en/of Diensten worden gesteld

dienen vooraf door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt en in de

overeenkomst te zijn opgenomen. Bij gebreke daarvan staat het Coop-Play vrij de

invulling en samenstelling van Producten en/of Diensten zelf te bepalen.

5.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst moet worden gewijzigd c.q. aangevuld,

aanvaardt Opdrachtgever dat de planning daardoor kan worden beïnvloed.

Artikel 3: Opdracht, aanneming van werk en hulppersonen

1.  Overeenkomsten met Coop-Play die kwalificeren als opdracht in de zin van artikel 7:400 BW

worden steeds met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 1

en 7:409 BW aanvaard en uitgevoerd door Coop-Play.

2.  Overeenkomsten met Coop-Play die kwalificeren als aanneming van werk in de zin van artikel

7:750 BW worden steeds met uitsluiting van de artikelen 7:752 lid 2 en lid 3,

7:753 lid 3, 7:754, 7:755, 7:756 lid 1, 7:757 lid 2, 7:760 lid 1, 7:761 lid 2

en lid 4 en 7:764 lid 1 BW aanvaard en uitgevoerd door Coop-Play.

3.  Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken

zijn bij de vervulling van de overeenkomsten met Coop-Play en/of personen die

enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.

4.  Opdrachtgever wordt geacht de opdracht aan door Coop-Play te zijnen behoeve ingeschakelde

derden te hebben gegeven. Coop-Play is gemachtigd om bij de inschakeling van

derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.

5.  De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 4: Prijzen

1.  De door Coop-Play genoemde prijzen zijn zoveel mogelijk exclusief BTW en andere

heffingen van overheidswege. Tevens zijn de in het kader van de opdracht te

maken kosten (zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten) niet

inbegrepen. Dergelijke kosten en heffingen zullen afzonderlijk in rekening

worden gebracht.

2.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Coop-Play niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de samengestelde prijs.

3.  Coop-Play heeft het recht de overeengekomen prijzen aan te passen zonder dat

Opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden indien tijdens de uitvoering van de

opdracht de kosten ter uitvoering daarvan stijgen, bijvoorbeeld door het

stijgen van materiaalprijzen, het stijgen van loonkosten, belastingen en

premies of andere wijzigingen in het fiscale regime, een bevoegdheid of

verplichting ingevolge wet- of regelgeving of (andere) redenen die bij het

aangaan van de overeenkomst niet voorzien zijn.

Artikel 5: Betaling

1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen

binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. Indien een

betalingstermijn op de factuur ontbreekt, dient betaling binnen 30 dagen na

factuurdatum te geschieden. Coop-Play kan verlangen dat betaling voor nader te

bepalen Producten en/of Diensten voor (af)levering dient plaats te vinden.

2.  Coop-Play is te allen tijde gerechtigd om een (vooruit)betaling of zekerheidstelling van

Opdrachtgever te verlangen voordat tot dienstverlening of levering wordt overgegaan.

Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde periode vooruit betaalt of

zekerheid stelt, is hij direct in verzuim.

3.  Iedere vorm van opschorting, verrekening en/of korting door de Opdrachtgever is

uitgesloten.

4.  Indien Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, verkeert Opdrachtgever direct en van

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan onmiddellijk rente verschuldigd

aan Coop-Play. De rente bedraagt de wettelijke (handels)rente plus een opslag

van 2%.

5.  Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is zij buitengerechtelijke kosten

verschuldigd welke worden geschat op 15% van de openstaande posten. Mochten de

daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit

bovenstaande berekening volgt, dan zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten

verschuldigd zijn.

6.  Coop-Play behoudt zich het recht voor om Producten en Diensten afzonderlijk of in fasen

te leveren en te factureren. Indien vooraf is overeengekomen dat in fasen wordt

geleverd, dan is Coop-Play gerechtigd om de aanvang van de werkzaamheden

behorend tot een volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever de

resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de op die

voorgaande fase betrekking hebbende facturen heeft betaald.

Artikel 6: Levering

1.  Levertijden zijn geschatte levertijden. De aan Opdrachtgever opgegeven levertijden gelden niet

als fatale termijnen, en overschrijding daarvan geeft Opdrachtgever geen enkel

recht op enige vergoeding van bijvoorbeeld schade en/of kosten.

2.  In geval van andere omstandigheden dan waarmee Coop-Play bekend was op het moment

dat de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode is vastgesteld, kan Coop-Play de

deze verlengen met de tijd die zij noodzakelijk acht om de opdracht onder die

omstandigheden uit te voeren. Indien de werkzaamheden niet in de (nieuwe)

planning van Coop-Play kunnen worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd

zodra de planning het toelaat.

3.  In geval van aanvullende werkzaamheden zal de afleverdatum en/of

uitvoeringsperiode worden verlengd met de tijd die noodzakelijk is om de

benodigde materialen en onderdelen af te leveren of afgeleverd te krijgen

alsmede de voor het uitvoeren van de aanvullende werkzaamheden benodigde tijd.

Indien de werkzaamheden niet in de (nieuwe) planning van Coop-Play kunnen

worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat.

4.  In geval van opschorting van verplichtingen door Coop-Play zullen de afleverdatum

en/of uitvoeringsperiode worden verlengd met ten minste de opschortingsperiode.

Indien voortzetting van de werkzaamheden niet in de (nieuwe) planning van Coop-Play

kan worden opgenomen, zal dit worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1.  Coop-Play behoudt zich op grond van artikel 3:92 BW de volledige eigendom voor van alle

aan Opdrachtgever (af) te leveren zaken, totdat zijn voldaan alle vorderingen

betreffende (i) de tegenprestatie voor de door Coop-Play op grond van de

overeenkomst(en) met Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, en (ii) op

grond van die overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te

verrichten werkzaamheden, en (iii) enig tekortschieten door Opdrachtgever in de

nakoming van zodanige overeenkomst(en).

2.  Indien Coop-Play haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu

onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Coop-Play of door haar aan

te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Coop-Play

zich bevinden en die zaken terug te nemen, op straffe van verbeurte aan Coop-Play

van een dagelijkse boete van 20% van de nieuwwaarde van de zaken.

Artikel 8: Oplevering en aanvaarding

1.  Coop-Play zal de Producten of Diensten opleveren wanneer deze in haar professionele

opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2.  Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en

goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het

opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3.  Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Coop-Play

zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan

Coop-Play doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven

waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14

dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

4.  Klachten met betrekking tot facturen dienen per aangetekend schrijven of per e-mail (info@coop-play.com) bij Coop-Play te worden gemeld binnen 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke

waarvan de rechten van Opdrachtgever in dit verband (van rechtswege) komen te

vervallen.

5.  Klachten schorten de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

6.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daaruit voor Coop-Play

voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9: Garantie

1.  Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken

in het opgeleverde, tenzij Coop-Play het gebrek kende of had moeten kennen ten

tijde van aanvaarding.

2.  Iedere vorm van garantie vervalt indien (i) een Product of Dienst wordt gebruikt op

een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, althans

onkundig of oneigenlijk is gebruikt, en/of (ii) Opdrachtgever aan een Product

of Dienst werkzaamheden heeft (laten) verricht(en) zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Coop-Play, en/of (iii) Opdrachtgever een Product

of Dienst of een document heeft aangepast of veranderd waardoor het zich niet

meer in originele staat bevindt, en/of (iv) Opdrachtgever niet al het mogelijke

heeft gedaan om schade te beperken, en/of (v) gebreken het gevolg zijn van

normale slijtage, en/of (vi) Opdrachtgever geen of onjuist onderhoud heeft

(doen) uitvoeren aan een Product of Dienst, en/of (vii) Opdrachtgever het

geleverde Product of Dienst onjuist heeft opgeslagen.

3.  De in dit artikel omschreven garantieperiode is enkel van toepassing op de eerste

assemblage van een bepaald Product of Dienst. Deze periode begint derhalve niet

opnieuw te lopen wanneer een bestand- of onderdeel wordt vervangen.

Artikel 10: Software

1.  Op een Product kan software van een derde partij geinstalleerd zijn. Het is de

verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zij ten alle

tijden een rechtsgeldige licentie van de vervaardiger van die software bezit en

dat zij in lijn met die licentie handelt en dat zij precies handelt conform de

eventuele (algemene) voorwaarden die de vervaardiger van die software heeft

verbonden. Coop-Play is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt

geleden doordat er geen rechtsgeldige licentie voor de software aanwezig is

en/of indien Opdrachtgever niet in lijn met de voorwaarden en/of beperkingen

behorend bij die licentie handelt. Coop-Play is niet aansprakelijk voor

eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze software van derden. Opdrachtgever vrijwaart Coop-Play voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software op

een Product.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1.  Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot ontwikkelde en ter

beschikking gestelde Producten, Diensten en overige zaken,

al dan niet gedurende de looptijd van de overeenkomst met Opdrachtgever,

berusten bij Coop-Play en niet (ook) bij Opdrachtgever. Coop-Play kan daarnaast

software namens Opdrachtgever op haar Producten installeren waarvan de rechten

bij derden liggen.

2.  Opdrachtgever zal (i) Producten of Diensten (inclusief de geinstalleerde software) niet

reproduceren, en (ii) niet op onwettige gebruik maken van Producten of Diensten,

en (iii) geen gebruik maken van Producten of Diensten op een manier die de

integriteit of prestaties daarvan verstoort of belemmert, en (iv) Producten of

Diensten niet wijzigen of aanpassen, en (v) geen schade toebrengen aan of de

werking van Producten of Diensten beperken, of anderszins proberen om

onbevoegde toegang tot de Producten of Diensten te krijgen.

3.  In geval van een inbreuk op een intellectueel (eigendoms)recht stelt Opdrachtgever

Coop-Play onverwijld op de hoogte.

4.  Opdrachtgever zal iedere instructie van Coop-Play bepaalt of publiceert in verband met de

Producten of Diensten naleven.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.  Coop-Play is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan Producten of Diensten zelf,

mits het gevolg van een aan Coop-Play toerekenbare tekortkoming.

2.  Niet voor enige vergoeding komt in aanmerking (i) schade aan andere personen of

zaken dan Producten of Diensten zelf, (ii) gevolgschade, waaronder schade als

gevolg van stagnatie en winstderving, bedrijfsschade en contractsverlies, en (iii)

schade, van welke aard ook, ontstaan door fouten, onjuistheden of

onvolledigheden in de gegevens, materialen of documenten door of namens

Opdrachtgever aan Coop-Play zijn verstrekt, en (iv) schade die Opdrachtgever

lijdt als gevolg van fouten of verzuim door derden die door Coop-Play zijn

ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met

Opdrachtgever.

3.  Iedere aansprakelijkheid van Coop-Play vervalt steeds zes (6) maanden nadat de Producten

of Diensten zijn (op)geleverd. 


Artikel 13: Overmacht

1.  Ingeval Coop-Play haar verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtgever niet kan

nakomen wegens overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, is Coop-Play bevoegd om

haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt en is zij

niet schadeplichtig.

2.  Er is sprake van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW in onder meer de

volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is

bepaald: oorlogen, werkstakingen, ziektes, epi- of pandemieën, uitval van

elektriciteit, onvoorziene ICT- problemen, wets- en beleidswijzigingen die het

leveren van of het rijden, vliegen of varen met Producten geheel of

gedeeltelijk verbieden, alsmede alle andere van buitenkomende oorzaken waarop Coop-Play

geen invloed kan uitoefenen.

3.  Indien de overmacht langer duurt dan drie aaneengesloten maanden, zijn zowel Coop-Play

als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting

tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.  Voor zover Coop-Play ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen gedeeltelijk

is nagekomen of deze gedeeltelijk kan nakomen en aan het nagekomen of na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Coop-Play steeds gerechtigd om

het nagekomen of na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is alsdan

gehouden deze facturen te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 14: Geheimhouding

1.  Opdrachtgever zal steeds geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie en

documentatie die als vertrouwelijk of geheim kan worden aangemerkt, behoudens

voorafgaande schriftelijke toestemming van Coop-Play.

2.  In het geval van een tekortkoming van Opdrachtgever of enige werknemer of

vertegenwoordigers van Opdrachtgever van de verplichtingen voortvloeiende uit dit

artikel, is Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een

onmiddellijk opeisbare boete aan Coop-Play verschuldigd ter hoogte van EUR

25.000,- voor iedere tekortkoming alsmede een boete ten bedrage van EUR 1.000,-

voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, met een maximum van EUR

100.000,- per tekortkoming en zonder dat Coop-Play enig verlies of schade hoeft

te bewijzen, een en ander onverminderd alle overige rechten van Coop-Play

waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: Vrijwaring

1.  Opdrachtgever vrijwaart Coop-Play voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering

van de overeenkomst schade (beweren te) lijden en waarvan de oorzaak anders dan

aan Coop-Play toerekenbaar is. Indien Coop-Play uit dien hoofde door derden

mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Coop-Play zowel buiten

als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat

geval verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de zijde van Coop-Play

komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Coop-Play en Opdrachtgever is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is

uitgesloten.

2.  Alle geschillen die tussen Coop-Play en Opdrachtgever ontstaan zullen in eerste

aanleg enkel worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank

Oost-Brabant.


aBOUT US

Wij bieden unieke amusement meubelen om (inter)actief bezig te zijn, je energie te boosten en plezier te maken

Phone

06 14066767

address

sluisstraat 25

5462ca veghel

netherlands

Email Address

info@coop-play.nl

info@barcader.nl

contact

info@coop-play.com

+31 (0)6 57105491